Polub Grzanę. Grzej z nami bez przerwy!

Regulamin

§1

Definicje:

 1. Portal: portal internetowy prowadzony pod adresem www.alegrzana.pl przez firmę 24 GROUP S.C.
 2. Właściciel Firma 24 GROUP S.C. z siedzibą w Opolu, będąca właścicielem serwisu www.alegrzana.pl
 3. Użytkownik każda osoba wchodząca na stronę www.alegrzana.pl, korzystająca z jej zasobów, oraz dodająca własne treści.
 4. Regulamin niniejszy dokument regulujący zasady korzystania z serwisu www.alegrzana.pl
 5. Materiał dowolna treść taka jak zdjęcie, materiał video, tekst, dodana do serwisu www.alegrzana.pl

§2

Postanowienia ogólne.

 1. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z portalu, zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem i zaakceptować go.
 2. Akceptując regulamin portalu, użytkownik zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Użytkownik zobowiązany jest podać swoje prawdziwe dane podczas rejestracji w portalu.
 4. Użytkownik ma prawo oglądać, oraz dodawać treści w formie: zdjęć, filmów video, tekstu.
 5. Użytkownik dodaje materiały do portalu na własną odpowiedzialność, oraz oświadcza, że posiada wszelkie prawa do dysponowania i rozpowszechniania tych materiałów.
 6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za opublikowanie materiałów w portalu, w tym w szczególności treści niezgodnych z prawem, oraz regulaminem.
 7. Użytkownik udziela właścicielowi niewyłącznej, nieodpłatnej i bezterminowej licencji na utrwalanie, kopiowanie i publikowanie materiałów przesłanych do portalu
 8. Właściciel portalu zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości i stabilności funkcjonowania portalu, zastrzegając sobie prawo do czasowego wyłączenia serwisu z szeroko rozumianych powodów technicznych.
 9. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za za treści udostępniane i publikowane w portalu przez użytkowników.
 10. Właściciel zastrzega sobie możliwość usunięcia, lub edytowania treści zamieszczonych w portalu przez użytkownika, jeśli uzna je za niezgodne z prawem, regulaminem, lub ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego.
 11. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za bezprawne zamieszczenie przez użytkownika w portalu wizerunku osób trzecich bez ich zgody. Pełną odpowiedzialność za takie działanie, ponosi użytkownik.
 12. Właściciel zastrzega sobie możliwość zablokowania lub usunięcia konta użytkownika, który nie stosuje się do postanowień niniejszego regulaminu, obowiązującego prawa, a także w sytuacji, gdy użytkownik działa na szkodę właściciela, innych użytkowników, lub osób trzecich. Użytkownikowi nie przysługuje w takiej sytuacji prawo odwołania, a decyzja właściciela jest w tym zakresie ostateczna.

§3

Dane osobowe użytkowników i polityka prywatności.

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku, o ochronie danych osobowych, jest firma 24 GROUP S.C. z siedzibą przy ul. Sandomierskiej 4, 45-326 w Opolu.
 2. Dane osobowe użytkowników przetwarzane są w celu rejestracji, oraz korzystania z portalu.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne, aby użytkownik mógł korzystać z portalu.
 4. Właściciel przetwarza dane w postaci: Imienia i nazwiska, nicka, adresu e-mail, daty urodzenia, oraz IP użytkownika.
 5. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, oraz poprawiania ich treści. Możliwe jest to za pomocą panelu użytkownika.
 6. Właściciel jest uprawniony do udostępnienia przechowywanych danych osobowych organom do tego uprawnionym, takim jak policja, prokuratura, czy sąd.
 7. Dla prawidłowego funkcjonowania portalu, portal wykorzystuje pliki cookie, będące niewielkimi plikami tekstowymi, wysyłanymi do komputera użytkownika.
 8. Pliki cookies, a a także informacje o kraju i miejscowości z której użytkownik łączy się z portalem, mogą być wykorzystywane w celu odpowiedniego dobrania reklam, które wyświetlane są w portalu.
 9. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć pliki cookies, jednak może to spowodować brak możliwości pełnego korzystania z portalu, w tym w szczególności logowanie się do własnego konta w portalu.
 10. Korzystając z portalu, użytkownik zgadza się na analizowanie jego danych przez Google Analytics, który w celu statystycznym monitoruje ruch w portalu.

§4

Postanowienia końcowe.

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania, tj. 15 czerwca 2012 r.
 2. Regulamin jest dostępny dla użytkowników portalu pod adresem http://www.alegrzana.pl/regulamin.html
 3. Prawem właściwym dla portalu jest prawo polskie.
 4. W sytuacjach nie uregulowanych niniejszym regulaminem, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. W przypadku zaistnienia sporu, sądem właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby właściciela.